۰ همیشه فکر می­کنم که «بزرگ شدن» بزرگترین مشکل ما انسان هاست! یعنی اصلا اگر درست فکر کنی، یک انسان مشکل دیگری جز بزرگ شدن نخواهد داشت (البته اگر درست فکر کنی!). اگر یک کمی درست تر هم فکر کنی، می بینی که یک...

بیشتر